OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE STARTUP SUMMIT 2017

Čl. I. – Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává obchodní společnost European Startup Publishing s.r.o, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00, Prague 5 - Smíchov, IČ: 051 78 690 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jako „ESP").

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi ESP jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na akci Startup Summit a Smartup Summit 2017 pořádanou ESP pod hlavičkou projektu TyInternety.cz, která se koná dne 26.10. a 27.10. 2017 v Praze. (dále jako „Konference").

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti ESP jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon"). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení ESP jako pořadatele Konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, která jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě

1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Konferenci konanou v termínu 12. 10. 2017 v Praze, a to prostřednictvím webové stránky http://www.startupsummit.cz a http://www.smartupsummit.cz (přesměrované na doménu http://www.startupsummit.cz)

2. V ceně základní vstupenky je celodenní účast na Konferenci, buď v prvním dnu konání konference, nebo v druhém dnu konání konference, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce (viz. popsáno na www.startupsummit.cz v části Registrace). V ceně VIP vstupenky je celodenní účast na Konferenci, buď v prvním dnu konání konference, nebo v druhém dnu konání konference, vstup do VIP prostor, účast na doprovodném programu, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce (viz. popsáno na www.startupsummit.cz v části Registrace).

3. V ceně základní dvoudenní vstupenky je dvoudenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce (viz. popsáno na www.startupsummit.cz v části Registrace). V ceně VIP dvoudenní vstupenky je dvoudenní účast na Konferenci, vstup do VIP prostor, účast na doprovodném programu, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce (viz. popsáno na www.startupsummit.cz v části Registrace).

4. Jednodenní základní, nebo jednodenní VIP vstupenka opravňuje kupujícího k účasti na Konferenci pouze ve dni, na který vstupenka byla zakoupena. Vstupenka je nepřenosná.

Čl. IV. – Realizace objednávky

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce www.startupsummit.cz

2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. registrace) na webové stránce http://www.startupsummit.cz.

3. Kupující je povinen objednávku (resp. registraci) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného ESP kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (registraci).

5. Doručením potvrzení objednávky ESP kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro ESP i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a ESP vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

6. ESP se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající počet vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. registraci). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.

7. Odesláním objednávky (resp. registrace) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

8. ESP upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci nelze vrátit. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek.

9. Vstupenku získá každý účastník, který zaplatil celou částku za vstupenku. Vstupenka ve formátu PDF přijde účastníkovi do emailu několik dní před akcí. Touto vstupenkou se klient prokáže u vstupu na konferenci.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena vstupenek na Konferenci je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce http://www.startupsummit.cz .

2. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky ESP neposkytuje.

3. Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou nebo bankovním převodem, nebo v případě vyžádání je možné realizovat platbu na fakturu na uvedený e-mailový kontakt v registraci nebo FAQ na www.startupsummit.cz.

ESP akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. ESP akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. ESP akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

5. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayU S.A., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayU S.A.

6. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.

7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Faktury mimo ČR budeme vystavovat dle platných stanov a toho jestli zahraniční subjekt je/není plátcem DPH ve své zemi.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků Konference jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Smluvní vztah mezi ESP jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky http://www.startupsummit.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2017 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.

European Startup Publishing s.r.o